lördag 5 mars 2016

The bad in our worldIdag så skall jag prata om ett väldigt känsligt ämne. MOBBNING. Mobbning händer dagligen i alla städer och länder, och det är något som vi vuxna måste sätta stopp för.
Jag blev mobbad när jag var liten och gick i lågstadiet. Jag kommer inte ihåg exakt hur många år det var, men det känns som flera hundra år. Jag minns inte heller när det började, om det började redan i förskolan. Varför jag blev mobbad vet jag inte heller. Men när jag var yngre så hade jag en massa utslag i ansiktet. Jag var allergisk mot en massa saker, alla pälsdjur, allt mat och godis som hade färgämnen och tillsatsämnen i sig. Och när man är liten så är det svårt att hålla sig borta från allt sådant, vilket gjorde att jag blev röd runt munnen. Idag så har alla allergierna växt bort, som tur.
Ursäkta mamma och pappa, men jag hade också fula kläder på mig när jag var liten. Och så var jag väldigt blyg. Om det var på grund av det som jag blev mobbad, skulle jag gärna få reda på.
Men det spelar ingen roll hur man ser ut eller hur man är som person. MOBBNING ÄR INTE OKEJ.
Jag kommer ihåg hur många gånger jag kom hem gråtandes och berättade till mina föräldrar vad dom hade sagt till mig i skolan. Mamma ringde till mobbarnas föräldrar och lärarna, men inget hände. Mobbningen bara fortsatte. Jag hatade min lågstadie tid. Och det bara på grund av mobbningen.
Att vara ett mobb offer är tufft. Det är inte bara hemskt när man blir mobbad, utan det är också tufft när man vuxit upp fast mobbningen har slutat. Man lever med det varje dag. Jag blev kallad ful, dum, dom sa att jag inte var värd något och dom hittade på en sång om mig. Att ha hört det i flera år, gör att det fortfarande sitter fast i min hjärna. Jag vet att jag inte är något av de saker som dom sa, men ändå så tänker man på det konstant.
För några år sen när jag var och besökte mina föräldrar så kom två unga pojkar cyklande på vägen, och då ropade dom en mening från sången till mig. Jag hade inte hört sången på säkert 10 år, så hur dom visste om den, vet jag inte. Jag vet inte heller vem pojkarna var. Har dom som mobbat mig berättat om den, eller!!!
De som mobbade mig har nu vuxit upp och skaffat egna familjer. Jag har inte sett dem på flera år, vilket jag är glad över. Dom gjorde mitt liv till ett helvete som jag fortfarande lever än idag. Och fick jag någon ursäkt? Absolut inte. Jag vill tro att dom har ändrats, att dom har vuxit upp och blivit goda människor. Men tyvärr så tror jag inte det. Skulle dom vara annorlunda idag så skulle dom ha bett om ursäkt. Men jag har inte fått något, inte ens ett ord. Jag menar, hur svårt är det att säga FÖRLÅT.
Var jag bor så skvallras det mycket, så jag är ganska så säker på att mobbarna kommer få reda på vad jag har skrivit. Men jag bryr mig inte. Det måste komma ut.
Jag vet att många mobbare har försökt att hälsa eller börja prata med dom som dom mobbat förut, nu i vuxen ålder. Men jag tänker INTE säga ett dugg till den personen före jag fått en ursäkt. Att man har vuxit upp, betyder inte att man har vuxit ifrån det och glömt allt.
Så alla ni som mobbat och dom som mobbar än idag, vill ni verkligen var sådana människor. Vi är alla annorlunda, det betyder inte att man kan trycka ned den personen fast den inte är som du själv. Jag ser mig som lyckligt lottad. Jag vet att det finns många mobb offer där ute som inte har en endaste kamrat. Jag fick åtminstone ha en. Och jag blev aldrig mobbad av tjejerna, bara killarna. Så oavsett hur hemskt det än var, så vet jag att andra har det mycket värre.
Så DU som mobbat för 1-10, 20, 30, 40, 50, 60 år sen, om du inte har bett om ursäkt ännu, så är det dags att göra det nu. Det spelar ingen roll hur länge sen du mobbat, ett mobb offer glömmer ALDRIG.
TILL DIG SOM BLIR MOBBAD IDAG: Om du är i samma situation som jag var i, att det inte slutade fast du sagt till föräldrarna och lärarna. HÅLL UT. Jag LOVAR att det blir bättre. Att ha blivit mobbad gör att du måste kämpa extra hårdare i livet. Det gör att du blir mycket starkare än mobbarna när du blir vuxen. Idag känner jag att jag har övertaget. Jag bevisade till dom att de hade fel. Och den känslan kan man leva länge på. Mobbarna är bara luft för mig, ända tills dom bett om ursäkt.

"Today I will talk about a very sensitive subject. BULLYING. Bullying happens daily in all the cities and countries, and it's something that we adults must stop. 
I was bullied when I was little and was in primary school. I don't remember exactly how many years it was, but it feels like several hundred years. I don't remember when it began, if it started back in the kindergarten. Why I was bullied, I don't know that either. But when I was younger, I had a lot of rash on the face. I was allergic to a lot of things, all fur animals, all food and sweets that had coloring agent and additives in it. And when we are small, it's hard to stay away from all that, which meant that I was red around the mouth. Today, all the allergies are gone, thankfully. 
Sorry Mom and Dad, but I also had ugly clothes on, when I was little. And I was also very shy. If I was bullied because of that, I would like to find out.
But it doesn't matter how you look or how you are as a person. BULLYING IS NOT OKAY.
I remember how many times I came home crying and told my parents what they had said to me in school. Mom called to the parents and the teachers, but nothing happened. The bullying just continued. I hated my primary school time. And it's just because of the bullying. 
Being a bullying victim is tough. It's not just horrible when you get bullied, it's also tough when you have grown up, and the bullying has stopped. You live with it every day. I was called ugly, stupid, they said I was not worth anything and they made up a song about me. Having to hear it for years, made so that it got stuck in my brain. I know that I'm not any of the things that they said, but I still think about it constantly.
A few years ago when I was visiting my parents, two young boys was cycling on the road, and then they shouted a phrase from the song to me. I had not heard the song in maybe 10 years, so how did they knew about it, I don't know. I don't know who the boys were. Have those who bullied me, told the song to them, or !!! 
Those who bullied me has now grown up and gained their own families. I have not seen them in years, and I am happy for that. They made my life a living hell that I'm still living today. And did I get an excuse? Absolutely not. I want to believe that they have changed, that they have grown up and become a good person. But unfortunately I don't believe it. If they would be any different today, then they would have apologized. But I have not received anything, not even a word. I mean, how hard is it to say SORRY. 
Where I live, there is a lot of gossip, so I am quite confident that the bullies will find out what I have written. But I don't care. It need to get out.
I know that many bullies have attempted to say hello or they try to start talking to the people that they bullied before, now when we are grown up. But I will NOT say a thing to that person before I get an apology. To be grown up, doesn't mean that we have outgrown it and forgot everything.
So all you who have bullied and those who are still bullying today, do you really want to be that kind of a person. We are all different, that doesn't mean that you can push down the person mentally, even if that person is not like you. I see myself as lucky. I know there are many bullying victims out there who don't have even one friend. I got at least one. And I was never bullied by the girls, just boys. So no matter how horrible it was, I know that others have it much worse.
So YOU who bullied for 1-10, 20, 30, 40, 50, 60 years ago, if you have not apologized yet, it's time to do it now. It doesn't matter how long ago you bullied, a bully victim NEVER forgets.
TO YOU WHO ARE BEING BULLIED TODAY: If you are in the same situation that I was in, if it don't stop even though you told to the parents and the teachers. HOLD ON. I promise it will get better. If you have been bullied, you have to fight extra harder in life. It makes you so much stronger than the bullies, when you become an adult. Today I feel that I have the upper hand. I proved to them that they were wrong. And you can live on that feeling a long time. Bullies are just like air to me, until they apologize."

 "Kod för att importera min blogg till Nouw: 4377497340"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar