onsdag 3 februari 2016

The truth

Idag skall jag ta upp ett känsligt ämne. Nämligen flyktingkrisen och hur många tänker om alla flyktingar just nu. Jag kommer från ett väldigt kristet samhälle. Nästan alla jag känner är väldigt kristna, men de jag känner är inte bara det, jag känner också många andra med andra religioner, och dom som kommer från andra länder. Därför blir jag så väldigt arg när jag läser om vad andra skriver om dom på nätet varje dag.
Nästan varje dag så får jag höra att vi vita skall hålla oss till oss vita, och kristna skall hålla oss till alla kristna. Eller vad gör väl det om några utlänningar blir mördade, de blir ju mindre då. Hur kan det finnas så onda människor som tänker så. Det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån eller vilken religion du har eller hur du har levt ditt liv. Vi är alla lika mycket värda. Jag skulle gladeligen offra allt jag har för dom som tvingas fly just nu.
Det finns många som tänker bara på sitt eget land eller sin familj och vänner. Före jag skriver om mera så vill jag säja, att jag älskar min familj och mina vänner väldigt mycket, jag skulle dö före något skulle hända dem. Och jag är glad att jag har fått växa upp i Finland. Men oavsett hur mycket jag älskar mitt liv, så tänker jag inte bara på det. Jag bryr mig inte om att Finland går under eller att Finland kanske blir ett osäkert land. Klart att jag vill att allt skall vara bra. Men jag tänker inte stoppa någon vid gränsen bara för att de KANSKE är dåliga människor, alla har rätt att söka sig i trygghet.
Från och med idag så kommer jag att dra bort alla våra lands gränser och allt vad religion heter. Det var det som förstörde allt. Jag fick lyckan att bo här i trygghet, men det skulle ha kunnat vara du eller jag som skulle fly för våra liv just nu. Det skulle ha kunnat vara ditt barn som drunknar i Medelhavet, eller någon i din familj som blir skjuten till döds. Har ni någongång tänkt på det. Eller tänker ni bara JAG, JAG, JAG, JAG ,JAG.
Jag vill få fram att alla tänker inte så. Många jag känner bryr sig verkligen om flyktingkrisen, men det finns också många som jag känner som hela tiden påpekar att vi Finländare är dom enda som betyder något. Fast jag skriver det här idag, så kommer det knappast att ändra något, men jag hoppas att jag kan ändra någon. När vår tid är här och det är vi som lämnar denna jord. Vill du verkligen ångra något. Jag vill lämna denna jord som en god människa, någon som bryr sig om varandra och som bara har gjort gott på denna jord. Jag kommer att lämna dömandet till någon annan.
Det här är ett ämne som jag skulle kunna skriva mycket om, men om jag inte rundar av nu, så blir jag aldrig färdig.
Eftersom jag vet att det finns många med min religion som tänker bara på sig själv, och bryr sig inte ett dugg om alla utlänningar, så tänker jag avsluta med några texter som vi har fått lära oss, från när vi var små.
"Döm inte, så blir ni inte dömda. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga"
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem."


Today I will take up a sensitive subject. Namely, the refugee crisis and how many think about all the refugees right now. I come from a very Christian society. Almost everyone I know is very Christian, but I don't know only them, I also know many others with other religions, and those who come from other countries. Therefore, I am so very angry when I read what others write about them online every day.
Almost every day, I hear that we white has to stick to us white, and Christians should stick to all Christians. Or what does it matter if some foreigners are murdered, it will be a little the less of them then. How can people be so evil and think that. It doesn't matter what country you are from or what religion you are or how you have lived your life. We are all equal. I would gladly sacrifice everything I have for those who are forced to flee right now.
There are many who think only of their own country or their family and friends. Before I write more, I want to say that I love my family and my friends very much, I would die before anything would happen to them. And I'm glad I've got to grow up in Finland. But no matter how much I love my life, I'm not just thinking of that. I don't care about, that Finland will go under or that Finland might become an unsafe country. Of course I want things to be good. But I will not stop anyone at the border, simply because they MAY BE bad people, everyone has the right to seek safety.
From today, I will take away all of our country's borders, and all the religions that we have. It was that, who destroyed everything. I had the best luck, that I got to live here in safety, but it could have been you or me would flee for our lives right now. It could have been your children who is drowning in the Mediterranean Sea, or anyone in your family who is shot to death. Have you ever thought about that. Or do you only think ME, ME, ME, ME, ME.
I want to bring out that all don't think like that. Many people I know really cares about the refugee crisis, but there are also many that I know who continually point out that we Finns are the only ones that matter. Though I write this today, it will hardly change anything, but I hope I can change someone. When our time is here and it is we who leave this earth. Do you really want to regret anything. I want to leave this earth as a good person, someone who cares about each other and have only made good on this earth. I will leave the judgment to someone else.
This is a topic that I could write a lot about, but if I don't round off now, I'll never be done.
Because I know there are many people in my religion that thinks only of themself, and doesn't care a damn about all the foreigners, I  will conclude with a few texts that we have learned, from when we were little. 
 "Don't judge, and you will not be judged. Why do you see the speck in your brother's eye, but don't notice the log in your own eye"
"Everything that you want others to do for you, you should do that for them"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar